Normeert kwaliteitsregisters

Stichting Registerinstituut

De Stichting Registerinstituut, kortweg aangeduid als SRi, is opgericht om te bewerkstelligen dat er publiek toegankelijke kwaliteitsregisters ontstaan van gespecialiseerde professionals.

De Stichting formuleert, certificeert en controleert de normen voor de bewijslast waaraan een goedgekeurd kwaliteitskeurmerk moet voldoen.

Missie: Het Registerinstituut waarborgt de kwaliteit van branche onafhankelijke certificering van gespecialiseerde professionals.

Doel: De Stichting Registerinstituut heeft ten doel het bevorderen, normeren en kwalitatief waarborgen van publiek toegankelijke *) persoonsregisters van gecertificeerde professionals **).

De stichting Registerinstituut tracht dit doel te bereiken door:

 1. Het opstellen van normen voor waarborging.
 2. Het door middel van audits en tussentijdse inspectie toezien op de naleving van de normen die aan de waarborg zijn verbonden.
 3. Het uitgeven van certificaten en vignetrecht als geen tekortkomingen zijn geconstateerd.
 4. Het valideren van certificaten aan personen.

De normen.

De SRi heeft algemene normen en specifieke normen opgesteld.Daarnaast zijn er minimale normen voor de bewijslast horend bij het persoonskeurmerk.

Algemene normen.

 1. Een kwaliteitsregister is publiek en gratis toegankelijk op het internet.
 2. Een kwaliteitsregister bevat minimaal de naam, het registratienummer en de duur dat het persoonskeurmerk van de gecertificeerde professional geldig is.
 3. Een kwaliteitsregister bevat tenminste de volgende zoekfuncties: naam, nummer.
 4. Een kwaliteitsregister bevat altijd de mogelijkheid maar nooit de verplichting voor de professionals om meer informatie online te verstrekken dan naam en nummer.
 5. Een kwaliteitsregister garandeert dat de door de professional beschikbare data uitsluitend wordt aangewend voor niet-commerciële doeleinden  ten behoeve van het register. 

Specifieke normen

 1. Een kwaliteitsregister ..
 2. Een persoonskeurmerk wordt uitsluitend toegekend aan individuele personen.
 3. Een persoonskeurmerk is alleen geldig indien opgenomen in een kwaliteitsregister.
Minimale normen bewijslast.

 1. Professionaliteit: Loondienst of zelfstandig ondernemer.
 2. Deskundigheid: opleiding en permanente educatie
 3. Referenties: van cliënten en van het professionele netwerk.